नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना

परियोजना कार्यान्वयन इकाई स्याउ जोन

सिमिकोट हुम्ला ( कर्णाली प्रदेश )


कार्य विवरण

कृषि, पशु विकास तथा खाध्य पोषण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन मापदण्ड र योजना तर्जुमा कार्यान्वयन र नियमन
कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य रोग किरा एवम् महामारी नियन्त्रण 
कृषि औधोगिकीकरण र पशुपंक्षी उधोग व्यवसायको विकास तथा प्रबद्र्धन
कृषि तथा पशु यान्त्रिककिरण र उन्नत औजार विकास तथा विस्तार
कृषि तथा पशु रोग निदान प्रयोगशाला व्यवस्थापन र नियमन
कृषि उपज, कृषिजन्य बस्तु, पशुपंक्षी पशुपंक्षीजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्री तथा विउ विजन एवम् नश्ल सम्बनधी सेवा र प्रविधिको गुणस्त्र निर्धारण, सम्बद्धता निर्धारण, स्तरीयकरण, प्रमाणीकरण र नियमन 
प्रादेशिक खाध्य सुरक्षा, खाध्य अधिकार, खाध्य संप्रभुता र खाध्य गुणस्तर
कृषि तथा पशुपंक्षी एवम् खाध्य प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन, अनुसंधान एवम् विकास तथा प्रबद्र्धन, तथ्यांक प्रणालीको व्यवस्थापन र श्रोत संरक्षण
कृषि, मल , विउ र विषादी आपुर्ति व्यवस्था र नियमन
१० कृषि प्रसार, कृषक तालिम तथा क्षमता विकास र सशतmीकरण
११ कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मुल्य कार्यान्वयन
१२ कृषि तथा पशुपंक्षी वीमा सम्बनधी नीति तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
१३ कृषि बजार पुर्वाधार, कृषि फार्म केन्द्रहरुको विकास, विस्तार तथा संचालन
१४ राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बमोजिम पाराभेटको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन
१५ सामुहिक खेती तथा कृषि करार खेतीको कार्यान्वयन र प्रबद्र्धन
१६ चरन तथा खर्क सम्बनधी प्रदेशिक नीति तथा कानुन तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
१७ कृषिजन्य र पशुपंक्षीजन्य औषधी विषादी र सुक्ष्म पोषणतत्वयुतm बस्तुको उपयोग र व्यवस्थापन     
    सम्बनधी प्रादेशिक नीति तथा कानुन तथा मापदण्ड तर्जुमा र  कार्यान्वयन तथा उत्पादन, उपयोग र  बिक्रि वितरणको अनुमति, अनुगमन र नियमन ।
१८ भूमि व्यवस्थापन, भूमि प्रशासन र जग्गा नाप जाँच भूमि सुधार, भुउपयोग तथा चक्लाबन्दी सम्बन्धी  
  प्रादेशिक नीति, कानुन मापदण्डको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 
१९ निजी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापन
२० जग्गा दर्ता, रजिष्ट्रेशन, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, दाखिला खारेज, स्वामित्व हस्तानान्तरण सम्बन्धी नीति तथा मापदण्ड तर्जुमा र कार्यान्वयन
२१ संघिय सरकारबाट प्राप्त हुने् नक्शाा, भौगोलिक सुचना र अभिलेख तथा प्रदेश भित्रको नापनक्शा र     अभिलेख व्यवस्थापन
२२ नाप नक्शाको नियन्त्रण विन्दुहरुको संजाल स्थापना
२३ क्रमबद्ध किता नापी र भूमि लगत सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यान्वयन 
२४ भूमिविहिन सुकूमबासी, दलित मुतm कमैया हलिया हरुवा, चरुवा आदि वर्गको बसोबास, जीविकोपार्जन   र पुनःस्थापना सम्बनधी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 
२५ सरकारी जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धी नीति, कानुन तथा मापदण्ड, तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन 
२६ सुरक्षित बसोबास र जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन
२७ गुठी तथा गुठीजग्गा व्यवस्थापन सम्बनधी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा गुठी तथा गुुठी जग्गाको संरक्षण, अभिलेख व्यवस्थापन र संघिय तथा स्थानीय तहसंग समन्वय
२८ गरिवी निवारण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड उवम् योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा अध्ययन, अनुसंधान, सर्वेक्षण, सुचना। संकलन, गरिवी घरपरिवार पहिचान, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण
२९  सहकारी संस्था, सहकारी संघ तथा सहकारी बैंक सम्बनधी प्रदेशिक नीति, कानुन, तथा मापदण्डको तर्जुमा र कार्यान्वयन, संचालन, अनुमति नियमन,तथ्या.क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसंधान 
३० सहकारी बचत तथा ऋण परिचालन सम्बनधी प्रादेशिक मापदण्ड निर्धारण र नियमन 
३१ सहकारी सम्बनधमा संघिय , अन्तरप्रादेशिक र स्थानीय तहका संघ संस्था संग समन्वय र सहकार्य
३२ सहकारी क्षेत्रको विकास तथा प्रबद्र्धन, क्षमता अभिबृद्धि र परिचालन